Welkom bij

Jenaplanschool de Wegwijzer

Waar ieder kind met glans zichzelf mag zijn

Ieder mens is uniek. Dat is het belangrijkste jenaplanprincipe van waaruit wij werken: ieder mens heeft zijn eigen mogelijkheden en draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan het groepsproces. In de stamgroep leren kinderen de verschillen tussen elkaar te respecteren en aanvaarden en tegelijkertijd ontdekken we talloze overeenkomsten. En op overeenkomsten kun je verbinden. Samen groeien we naar een verbonden en verantwoordelijke plek in de samenleving.

In de stamgroep leren en leven kinderen in een natuurlijke groepssamenstelling. In de stamgroep krijgt ieder kind zijn rol: elk kind krijgt in zijn schoolloopbaan de rol als jongste, middelste en oudste. Onder leiding van onze bekwame stamgroepleiders werken wij elke dag aan een sfeer van vertrouwen en verbondenheid waarin kinderen zich veilig kunnen voelen. Een hoog welbevinden is cruciaal om je volop te kunnen ontwikkelen.

De basisactiviteiten van het Jenaplanonderwijs staan elke dag centraal: gesprek, spel, werk en vieren. We werken in alle bouwen thematisch waarbinnen wereldoriëntatie een stevige plek krijgt. Want kinderen die zich verbonden voelen met de wereld, zullen er zuinig op zijn. Binnen onze thema’s besteden we aandacht aan de wereld om ons heen en krijgen kunstzinnige vorming en techniek een speciale plek. We bieden een betekenisvolle leeromgeving waarin ruimte is voor ieders talent, inbreng, reflectie, feedback en samenwerking. We gaan graag naar buiten en betrekken de wereld rondom onze school in ons onderwijs.

Uiteraard hebben ook rekenen, taal en lezen een belangrijke plaats in ons onderwijs. We geloven in het competente kind en bieden een aanpak waar kinderen uitgedaagd worden binnen hun eigen mogelijkheden. Ons onderwijs is gedegen en beredeneerd, kinderen ontwikkelen zich in de volle breedte. Op onze school mag iedereen met glans zichzelf zijn!

 

Lees verder

Nieuws

Ik ben er nog niet, maar ik ben verder dan ik gisteren was.

Snel naar

De wereldscholen van Optimus

met de beste kansen groeien naar een gelukkig leven

De kansen in het leven voor álle kinderen zo groot mogelijk maken. Dat is voor ons de echte bedoeling van onderwijs. Hun geluk is onze belangrijkste motivatie.

Het begint met veiligheid, vertrouwen en optimisme. Onze kinderen moeten zich gezien en gehoord voelen. Allemaal. Ieder kind heeft er recht op om echt gekend en erkend te worden. Ongeacht achtergrond, niveau of geloof. Iedereen doet ertoe en mag zichzelf zijn.

Vanuit die veilige basis bouwen we aan kennis en vaardigheden. Dan praten we zeker over taal en rekenen. Maar tegelijk over alles dat je nodig hebt om deze kennis toe te passen en te vergroten; je talenten te ontdekken en jezelf verhouden tot de wereld om je heen. Zo ontwikkelen onze kinderen hun kijk op de wereld en hun kansen ín de wereld. Die van vandaag en die van morgen.

‘Eigenaarschap’ is daarin een sleutelbegrip. Zowel voor de medewerkers als voor de kinderen. We dagen uit om zo veel mogelijk zelf aan het stuur te komen van het leven. Als we zien dat onze leerlingen uitgroeien tot gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers, dan is onze missie geslaagd!

Optimusonderwijs.nl