School

Eigentijds onderwijs, gericht op de toekomst

 Het is belangrijk om de wereld te leren kennen. Op de Wegwijzer leer je om te leven, daarom zijn het gesprek, spel, werk en vieren erg belangrijk. Ook wil de Wegwijzer een veilige leer- en leefomgeving zijn. Wij willen dat er voor iedereen ruimte en aandacht is. Op de Wegwijzer is leren  vanzelfsprekend. 

Wij vinden het gesprek belangrijk om je gedachten goed onder woorden te kunnen brengen en om goed te leren luisteren naar anderen. In de communicatie van nu en straks is het belangrijk dat je dit goed leert.

In ons werken wordt veel aandacht gegeven aan de kwaliteit van de instructies waar we onder ander de didactische strategieën van Marzano en andere modellen gebruiken. Bij ons werken richten we ons op een haalbaar en gedegen programma. Met behulp van een digitale omgeving voorzien van Chromebooks kunnen kinderen zelfstandig werken aan een voor hen passend programma.
De Wegwijzer heeft ook veel aandacht voor de implementatie van techniek in het onderwijs. De onderzoekende en ontwerpende houding bij kinderen wordt gestimuleerd en gebruikt om onderzoeksvragen te stellen en te beantwoorden. In de thema’s van wereldoriëntatie is techniek als van nature opgenomen.

Spel en werk zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden. Van spelend experimenteren gaat het kind steeds meer over naar doelgericht werken. Niet alleen in de onderbouw, maar ook in de midden- en bovenbouw is spel van wezenlijk belang.

Door te vieren in de groep of met alle groepen samen in vieringen en weekopeningen leren we elkaar wat ons hoofd en hart bezighoudt. Elke week starten we met een weekopening. We vieren de jarigen en vertellen elkaar waar we mee aan het werk gaan. Het thema van de week van Trefwoord wordt benoemd en in beeld gebracht. Bij vieringen op het einde van de thema’s laten we aan elkaar en aan de ouders zien waar we mee bezig zijn geweest.

Waar de Wegwijzer voor staat.

Identiteit

De Wegwijzer is een protestants-christelijke basisschool. In de praktijk zijn wij vooral een oecumenische school, waarin ruimte en respect voor de mening van anderen is. Vanuit deze christelijke levensovertuiging willen we kinderen bijbrengen dat omgaan met je medemens en de wereld waarin je leeft een opdracht met zich meebrengt. Zorg en respect voor elkaar, voor de leefwereld om je heen, hebben te maken met het besef dat de wereld ons in bruikleen is gegeven. Eigen ontplooiing is alleen mogelijk als je voldoende respect en zorg voor je naaste voelt. In een sterk geïndividualiseerde maatschappij, waar competitiedrang en materialisme hoogtij vieren wordt op onze school getracht kinderen bij te brengen dat het in de wereld van vandaag ook om andere dingen gaat.

We zijn een kleine school waar iedereen elkaar kent. Samen werken, samen spelen en dus samen zijn op school is een uitgesproken waarde door ouders en team. Betrokken zijn bij de school uit zich in het samen werken in werkgroepen, samen vieren bij festiviteiten, samen leren bij de thema’s. Er wordt hard gewerkt in een dynamische omgeving. Aandacht voor het welbevinden van kinderen, ouders en stamgroepleiders is de start van ontwikkelen.

Missie (hoe zien wij onze opdracht?)

De Wegwijzer is een jenaplanschool. Een jenaplanschool is een leef- en werkgemeenschap waarin het samen werken, spreken, vieren en spelen centraal staan.Onze school wordt geleid vanuit een duurzame gerichtheid op kwaliteit, die recht doet aan verschillen tussen grote en kleine mensen.
De waarden vanuit het Koersplan van Optimus zijn heel herkenbaar in ons onderwijs.

“We begeleiden kinderen in hun ontwikkeling tot gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers, die vanuit tolerantie en respect in verbinding staan met anderen en zo bijdragen aan een duurzame samenleving. We zorgen er met hen voor dat ze beschikken over de benodigde kennis, sociale en culturele vaardigheden en een eigen moreel kompas” Het omschrijft naadloos waar wij voor staan en waar wij als team in de praktijk van alle dag naar handelen.

Bij alle vragen die vanuit ouders, bestuur of inspectie aan ons gesteld worden geeft deze missie ons het antwoord. Het kind en wat wij hem willen bieden is het criterium bij het zoeken naar antwoorden.

Visie (hoe denken wij over onderwijs?)

Kinderen zijn welkom bij ons

Kinderen zijn uniek

 Samen met ouders en omgeving leveren we een essentiële bijdrage aan opvoeding, zorg en ontwikkeling van kinderen tot zelfstandig functionerende personen die zelfredzaam zijn, plezier beleven en een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. We bieden kansen waarbij kinderen komen tot zelfontplooiing en talent-ontwikkeling. De omgeving die we creëren daagt kinderen daartoe uit.

Kinderen komen tot ontwikkeling wanneer ze veiligheid en welbevinden ervaren. We werken aan normen en waarden zodat iedereen op onze school met respect behandeld wordt.

We leren kinderen opkomen voor zichzelf en samenwerken met de ander. In deze samenwerking ligt de uitdaging om, in alle eerlijkheid en openheid, in gesprek te gaan met elkaar en van elkaars kennis en denkbeelden te leren. Anders zijn mag en sociaal emotionele groei en zelfvertrouwen zijn opbrengsten die we nastreven. In onze school dragen we daarvoor met kinderen, ouders en stamgroepleiders, gezamenlijk de verantwoordelijkheid. Vanuit de ontstane veiligheid ontstaat betrokkenheid, waardering en plezier in spelen, leren en leven.

Wanneer we met plezier spelen, leren en leven komen we tot de best mogelijke resultaten.

We richten daarvoor een rijke schoolomgeving in waar alle betrokkenen van de Wegwijzer kansen krijgen zich te ontwikkelen, te verwonderen en komen tot leren. Kinderen worden begeleid naar wie ze in aanleg zijn. Daardoor worden kinderen gezien en komen ál hun talenten positief tot uiting. Dat betekent ook dat we aansluiten bij de belevingswereld en leerstijl van het kind. We hechten waarde aan samen leren en reflectie.

We oefenen in het geven en ontvangen van feedback en stimuleren hiermee de ontwikkeling van een kritische houding. We streven eveneens hoge opbrengsten na op het gebied van kennis en vaardigheden zoals die zijn vastgelegd in de referentiekaders. We verliezen verschillen tussen kinderen niet uit het oog en differentiëren in ons aanbod en geven extra ondersteuning.

Passend onderwijs betekent op de Wegwijzer aansluiten bij het kind en uitdagen tot het best mogelijke met behoud van de eigenheid van het kind. We bieden op deze manier alle kinderen kansen op een toekomst in een snel veranderende maatschappij.

We hebben de taak om kinderen voor te bereiden op deelname aan de maatschappij. De Wegwijzer wil van betekenis zijn in deze maatschappij door samenwerking met de omgeving vorm.

Daarnaast kijken we toekomstgericht. Echter, wat brengt ons de 21e eeuw? We willen kinderen een brede basis meegeven. Wetenschap en techniek neemt op onze school een centrale plek in. We leren kinderen samenwerken en een onderzoekende houding aan te nemen. Daarnaast vinden we culturele vorming van belang waarbij kinderen leren uiting te geven aan waarden, gevoelens en kennis.

Ouders, andere scholen in onze omgeving, bedrijven en verenigingen worden actief betrokken in het versterken en verrijken van ons aanbod. We maken gebruik van multimedia en een moderne infrastructuur. Zo staan we in contact met de wereld om ons heen en sluiten we onze ogen en oren niet voor maatschappelijke kwesties.

Op onze school wordt samen gesproken, gespeeld, gewerkt, geleefd en de school vormt een realistische afspiegeling van het leven in het algemeen. We kijken naar kansen en mogelijkheden. Daarbij hebben we elkaar nodig om kennis te delen, elkaar te prikkelen, te enthousiasmeren, hulp te bieden en feedback te geven. Uitgaande van de unieke eigenheid van elk persoon, mag je je op onze basisschool ontwikkelen tot wie je bent en wat je wil bereiken.

Samen op Weg om Wijzer te worden!